Algemene voorwaarden

Donna Design
KvK 64724301

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen tussen  Donna Design en koper.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de overeenkomst waarbij dezen afwijkingen zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in stand.
 6. Enig dispuut over de inhoud van de algemene voorwaarden, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2. Overmacht
 1. Indien Donna Design zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van van buiten komende oorzaken en omstandigheden, die redelijkerwijs niet aan Donna Design kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Donna Design alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Stakingen, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Donna Design onder meer door arbeidsongeschiktheid of overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten worden onder overmacht begrepen.
Artikel 3. Vergoeding en Betaling
 1. De vergoeding voor de te leveren producten en diensten wordt vooraf overeengekomen.
 2. Blijkt de overeengekomen vergoeding niet toereikend te zijn, zal Donna Design dit zo spoedig mogelijk aan koper melden.
 3. Betaling dient voor levering te geschieden. Bij offerte of overeenkomst kan tussen partijen betaling bij levering of andere betalingsvoorwaarden overeengekomen worden.
 4. Indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is overeengekomen, zal uitvoering van de levering niet eerder plaatsvinden dan de betaling is voldaan.
 5. Bij niet tijdige betaling zullen wettelijke rente en wettelijk toegestane incassokosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4. Conformiteit
 1. Donna Design biedt nadrukkelijk geen garanties met betrekking tot de geleverde producten.
 2. Donna Design verkoopt tweedehands designmeubels. Koper zal daarom een verminderde conformiteit mogen verwachten dan ten opzichte van nieuwe meubels en producten.
 3. Donna Design zal naar beste kunnen en voor zover de beschikbare informatie dat toelaat, mededelingen doen over de staat en het productieperiode van de producten.
 4. Koper heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot de kleur en staat van het product en andere zaken die voor koper van belang zijn.
 5. Wanneer koper meent dat beschadigingen of mankementen niet conform zijn en/of onder de verantwoordelijkheid van Donna Design vallen, zal koper eerst foto’s van deze beschadigingen of mankementen aan Donna Design moeten overleggen. Indien naar deskundige mening van Donna Design er sprake is van non-conformiteit zal Donna Design in overleg treden met koper om tot een passende oplossing te komen.
Artikel 5. Reclame
 1. Donna Design is geen webwinkel en verkoopt geen producten of diensten op afstand en verleent derhalve aan koper geen herroepingsrecht.
 2. Ruilen of retourneren van producten is niet mogelijk
Artikel 6. Overige
 1. Op elke overeenkomst tussen koper en Donna Design is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.